Hem

Mullsjö market day 2018 - how do the people compare with the general Swedish population regarding faith?

 

A recent survey (2014-2016) of young people (16 -29) across Europe was done by Professor Stephen Bullivant in the UK. Some of these results were published in the Swedish Christian newspaper DAGEN in May 2018. (Thanks to Dagen for enlarged map).

 

In gospelmullsjö we were interested to know how faith in Mullsjö compares to that indicated by Bullivant for Sweden generally, and most importantly to discuss matters of faith with local people. Click below to see an analysis of the results.

From the market in 2017

Annual Genesis Conference in Sweden 2017

Beviset på skapelse är nu större än någonsin från områden av mikrobiologi och bioinspirerad design. Den levande cellen har en otrolig mångfald och irreducibel komplexitet. Bio-inspirerad design visar att naturen har en överlägsen design till mänskligt ingenjörskap. Detta kan hända enbart genom skapelse.

 

Trots ökande bevismaterial undervisas barn mindre om bevis på design. Man undervisar nu evolution för barn från en tidig ålder. Så nu, mer än någonsin, behöver mänskor förstå att det handlar om en andlig kamp i området ursprung. Det finns ingen ursäkt till att inte tro på en Skapare. (Rom 1:20)

 

Stuart Burgess

Professor of Engineering Design

Dept. of Mechanical Engneering

Bristol University

UK

 

Genesis conference speaker 2017

Stenungsund, Sweden

 

Interviewed by gospelmullsjö.

The evidence for creation is now greater than ever from the fields of microbiology and bio-inspired designs. The living cell has incredible complexity and irreducible complexity. Bio-inspired design shows nature has superior design to human engineering. This can happen only through creation.

 

Despite the growing evidence children are taught less about the evidence for design. Evolution is taught now from a young age. So now more than ever, people need to see there is a spiritual battle in the area of origins. There is no excuse for disbelieving in a Creator (Rom 1:20)

 

Martin Luther

1517 hängde Martin Luther upp sina 95 teser. Nu 500 år senare är det en bra tid att reflektera över orsakerna till hans handlingar och konsekvenserna av reformationen som följde.

 

Mer information inom kort.

In 1517 Martin Luther hung up his 95 theses. Now, 500 years later it is a good time to reflect on the reasons for his actions and the consequences of the Reformation that followed.

 

Read more

 

The “Days” of Creation were ordinary days in length. We must understand that these days were actual days (veros dies), contrary to the opinion of the holy fathers. Whenever we observe that the opinions of the fathers disagree with Scripture, we reverently bear with them and acknowledge them to be our elders. Nevertheless, we do not depart from the authority of Scripture for their sake (Luther 1959, p. 1523).

Skapelsens "dagar" var vanliga dagar i längd. Vi måste förstå att dessa dagar var verkliga dagar (veros dies), i motsats till de heliga fädernas åsikt. När vi observerar att fädernas åsikter inte är överens med Skriften, bör vi vördnadsfullt ha tålamod med dem och erkänna att de är våra äldste. Ändå avviker vi inte från Skriftens auktoritet för deras skull (Luther 1959, s. 1523).

Vad är evangeliet?

 

Det är det stora utbytet - straffet som skulle tillfalla syndare blev betalt av Kristus i hans död. Ingen syndare förtjänar fri benådning, men genom Guds nåd kan de få motta den. Denna benådning är genom tro.

 

 

Vem är en syndare?

 

Aposteln Paulus säger "alla har syndat och saknar härligheten från Gud" vilket innebär alla, var och en, med bara ett undantag - Jesus Kristus.

"Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen".

 

1 Tim 2:4

 

 

Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i, genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid -- om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro.

 

Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade undfått: att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna,

 

1 Kor 15:1-4

 

What is the gospel?

 

It is the great exchange - the penalty due to sinners was paid by Christ in his death. No sinner deserves this free pardon, but by the grace of God they can receive it. This pardon is by faith.

 

 

Who is a sinner?

 

Apostle Paul says "all have sinned and fall short of the glory of God" which means everyone, with one exception - Jesus Christ.

God desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth.

 

1 Tim 2:4

 

 

Now I would remind you, brothers,a of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you—unless you believed in vain.

 

For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures,

 

1 Cor 15:1-4

eftersom vi veta att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, icke mer dör; döden råder icke mer över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så mån ock I hålla före att I ären döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus.

 

Romarbrevet 6:9-11 (1917)

We know that Christ, being raised from the dead, will never die again; death no longer has dominion over him. For the death he died he died to sin, once for all, but the life he lives he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus.

 

Romans 6:9-11 (ESV)